Eduk.sk

Oznamy a novinky

Záverečné stretnutie a hodnotenie národného projektu MRK I
Prečítajte si tlačovú správu k záverečnému stretnutiu v projekte MRK.


Vážení riaditelia, pedagógovia a pedagogickí asistenti,
Pozývame Vás na záverečné evalvačné stretnutia a výstupy z projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktoré sa uskutočnia 15. júna v Banskej Bystrici a 17. júna v Prešove.
Pozvánku a program si môžete stiahnuť tu:
Pozvánka 15.6.2015 Banská Bystrica
Program 15.6.2015 Banská Bystrica


Pozvánka 17.6.2015 Prešov
Program 17.6.2015 Prešov
Vážení riaditelia, pedagógovia a pedagogickí asistenti,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za Vašu prácu, ktorú ste počas troch rokov neúnavne vykonávali v rámci NP „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. Veríme, že Vám projekt priniesol nové skúsenosti a inšpiráciu do ďalšej práce so žiakmi, ale aj nápady ako zlepšiť či inovovať učebný proces. Sme veľmi radi, že sme mnohých z Vás spoznali aj osobne a videli Vašu prácu priamo na školách.

V júni, koncom školského roka, sa projekt na ZŠ končí a teda v septembri už nebude pokračovať.Zmluvy pedagogických asistentov končia 30.6.2015, v zmysle nášho usmernenia je potrebné dočerpať celú dovolenku, keďže nemáme možnosť refundovať preplatenie.

Záujmové útvary je v tomto školskom roku možné realizovať tak, ako ste nahlásili Vášmu administratívnemu zamestnancovi, na väčšine škôl je to do max. 19.6.2015. Prosíme ZŠ, ktoré ich plánujú aj po tomto dátume, aby sa dohodli so svojim administratívnym zamestnancom na termínoch zaslania dochádzky a dokladov, lebo s ohľadom na blížiace sa prázdniny je toto riešenie náročné z hľadiska uzatvorenia dokladov.

Prosíme, nezabudnite v doložke na vysvedčení žiakom uviesť, že pracovali v záujmovom útvare v rámci projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“.

Ešte raz ďakujeme a držíme palce, aby sa to, čo ste naštartovali spolu s nami, pohlo vždy správnym smerom dopredu!

Tešíme sa na Vás na záverečných evalvačných stretnutiach NP v Prešove a v Banskej Bystrici, pozvánky dostanete v najbližších dňoch. Prosíme Vás, aby ste toto poďakovanie posunuli ďalej všetkým Vašim zamestnancom, ktorí pracovali na NP MRK.


Upozorňujeme všetky základne školy zapojené do projektu MRK, že v roku 2015 sa zmenili kódy zdrojov z 11T1 a 11T2 na 13T1 a 13T2. Tieto uvádzajte vo všetkých výkazoch za rok 2015, pretože všetky platby (transféry pre pedagogických asistentov) od nás budú s novými kódmi, týka sa to aj transferov za 12/2014.
Dovoľujeme si upozorniť všetkých zamestnancov na iný pracovný pomer (dohody) na dodržiavanie bodov 9. a 14. uvedených v dohodách a hlavne na tieto povinnosti:
1. Oznámiť všetky uzatvorené pracovné pomery, t.j. hlavný pracovný pomer – pracovná zmluva, iný pracovný pomer – dohoda, aj s inými zamestnávateľmi pred a po podpise dohody s MPC príslušnému administratívnemu pracovníkovi projektu MRK I.
2. Všetky uzatvorené pracovné pomery uviesť správne v kumulatívnom pracovnom výkaze.
3. Odovzdávať správne vyplnené pracovné výkazy a kumulatívne pracovné výkazy.
4. Dbať na to, aby odpracované hodiny za všetky pracovné pomery s MPC a aj s inými zamestnávateľmi neprekročili denný pracovný čas viac ako 12 hodín a hlavne 1,5 pracovného úväzku za daný mesiac.
NOVINKA!!!!!

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí zamestnanci ZŠ,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ boli akreditované 3 nové inovačné programy – „Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy“ , „Profesijný rast a sebarozvoj“ a „Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia.“

Ich anotácie ako aj prihlášky na vzdelávacie programy nájdete v sekcii Vzdelávanie.

Tieto programy sú realizované len prezenčnou formou, neobsahujú dištančnú formu, každý je v rozsahu 60 hodín a je možné získať za ich ukončenie 15 kreditov.

Prosíme Vás, sprostredkujte túto informáciu pedagogickým zamestnancom, ktorí sú oprávnenou cieľovou skupinou vzdelávania – učiteľom (pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie), ktorí sú kvalifikovaní a ich pedagogická prax je min. 6 mesiacov.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vašu účasť na vzdelávaní.


Oznam k dohode o zmene PZ

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, nakoľko v súvislosti s podpísaním dodatku č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu pedagogickým asistentom cez projekt MRK bola predĺžená refundácia miezd pedagogických asistentov učiteľa do 30.6.2015, je potrebné uzatvoriť s Vašimi asistentmi Dohodu o zmene pracovnej zmluvy, v ktorej sa zmení dátum ukončenia pracovného pomeru z 31.1.2015 na 30.6.2015. Vzor Dohody o zmene PZ máte v prílohe mailu. Prosíme o zasielanie predmetných dohôd 2x spolu s januárovou dokumentáciou pre asistentov učiteľa.
Vzor dohody si môžete stiahnuť tu


Informácia o kontinuálnom vzdelávaní pre pedagogických asistentov


Na vzdelávanie sa môžu hlásiť iba kvalifikovaní pedagogickí asistenti po ukončení adaptačného vzdelávania.

Sú to tí, ktorí majú:
1. stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
alebo
2. absolvovali doplňujúce pedagogické vzdelanie na VŠ (DPŠ),
alebo
3. absolvovali Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov na MPC

Venujte prosím pozornosť správnemu vyplneniu prihlášky, v ktorej vyznačíte absolvovanú školu aj študijný smer.

Riaditeľ je povinný prihlášku prekontrolovať a potvrdiť jej správnosť.
Pripomíname riaditeľom škôl, že sa v Zmluve o vzájomnej spolupráci v rámci NP zaviazali zabezpečiť podmienky na kontinuálne vzdelávanie PA.

Ak na základnej škole pracujú pedagogickí asistenti, ktorí si práve dopĺňajú kvalifikáciu prostredníctvom programu: Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach (MPC) alebo prostredníctvom DPŠ na VŠ, na kontinuálne vzdelávanie pre PA sa môžu prihlásiť až po absolvovaní spomínaného štúdia.


Vyhlásenie riaditeľa
Riaditeľstvo ZŠ ………………. týmto potvrdzuje, že pedagogickí asistenti prihlásení do inovačného programu KV „Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít“ menovite p……. a p. ……… spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre zaradenie do kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v tomto vzdelávacom programe.
Na základe Vašej informácie sa Vaši pedagogickí asistenti budú môcť aj s Vašim súhlasom na spomenutom inovačnom vzdelávaní zúčastniť.

Ak v prihláškach na KV, ktoré boli podané do októbra 2014 na programy pre PA, chýbajú kompletné informácie o kvalifikácii (vzdelaní) PA, budeme žiadať RŠ o dodatočné doloženie potvrdenia o tom, že pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady pre zaradenie do kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov (v príslušnom programe KV).


Ďakujeme, veríme, že spoločne predídeme nesprávnemu a neoprávnenému prihlasovaniu PA na kontinuálne vzdelávanie!


Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,z pozície vedúcej evalvačnej skupiny národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít si dovolím kontaktovať Vás s nasledujúcou žiadosťou. Prosím Vás o spoluprácu a vyplnenie elektronického dotazníka pre zber dát, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a budú podkladom pre posudzovanie úspešnosti projektu. Aktuálne ide o 3. opakované meranie, ktoré slúži na porovnávanie dát z predchádzajuceho obdobia. Pre spracovanie dát potrebujeme údaje z každej školy, ináč sú aj údaje škôl, ktoré zodpovedne pristúpili k úlohe nepoužiteľné.


Prosím Vás, ako riaditeľku/riaditeľa školy, aby ste najneskôr do 15.9.2014 zabezpečili precízne vyplnenie dotazníka.


Dotazník je dostupný kliknutím tu

Ďakujem za spoluprácu.
S pozdravom

doc. PhDr Iveta Kovalčiková, PhD.


Usmernenie – vysvedčenia

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, v prípade, že sa vaši žiaci zúčastnili na záujmových útvaroch, prosíme vás o uvedenie nasledovného textu – doložky na ich vysvedčenie:

Žiak pracoval v záujmovom útvare „ názov záujmového útvaru“ v rámci implementácie národného projektu “ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ .

Žiačka pracovala v záujmovom útvare „ názov záujmového útvaru “ v rámci implementácie národného projektu “ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ .

Ďakujeme.


Usmernenie!

dovoľujeme si upozorniť riaditeľov škôl, že v žiadnom prípade nesmú pedagogickí asistenti vykonávať činnosť, ktorá nie je v súlade s ich pracovnou náplňou- napr. samostatné vyučovanie, zastupovanie učiteľa.
V prípade prideľovania činnosti, ktoré nie sú v súlade s rozvrhom činností, ktorý ste nám zasielali na začiatku školského roka, je potrebné zmenu v pracovnom výkaze zreteľne označiť. Napr. školský výlet, škola v prírode, exkurzie- len ak sú do aktivít zapojené aj deti z MRK.
Pri porušení tohto usmernenia MPC vyvodí dôsledky s dopadom na refundácie mzdy asistentov.
Ďakujeme za pochopenie.


Tvorcom UZ

MPC – hlavná projektová kancelária MRK eviduje k 29.05.2014 predpísaný počet UZ, čím sa naplnil požadovaný stav merateľného ukazovateľa definovaný v opise projektu. Vzhľadom na túto skutočnosť ukončujeme aktivitu „1.2 tvorba UZ pre žiakov“ k 30.05.2014.
Všetkým tvorcom ďakujeme za spoluprácu pri tvorbe.


Aktualizácia údajov

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v najbližších dňoch Vám zašleme dodatok k „Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom“ v rámci národného projektu v súvislosti s predĺžením aktivít projektu aj v budúcom školskom roku.

Prosím, skontrolujte si všetky údaje, v prípade, že nastali zmeny, obratom nás kontaktujte a dodatok upravíme. Vytlačte ho 6 krát, predložte, prosím, na podpis zriaďovateľovi a zašlite nám ho späť na adresu:


Metodicko-pedagogické centrum
Hlavná projektová kancelária NP
Kúpeľná 3
080 01 Prešov

Nezabudnite dodatok opečiatkovať!
V prípade, ak ste nám ešte nezaslali poistné zmluvy k didaktickým balíčkom, nezabudnite tak urobiť a priložte ich k dodatku.

Dôležité:
V súvislosti s nastavením počtov hodín na nasledujúci šk. rok prosíme o informáciu:
– Počet vykazovaných hodín za záujmové útvary za mesiac jún 2014 za ZŠ;
– Predpokladaný počet žiakov ZŠ v školskom roku 2014/2015
– Predpokladaný počet žiakov zo SZP v školskom roku 2014/2015
Informáciu zašlite zamestnancovi MPC, ktorý má v agende Vašu ZŠ.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2014/15.


Informácia k opätovnému uzatvoreniu pracovného pomeru pedagogických asistentov

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

na základe viacerých telefonických a osobných otázok k opätovnému uzatvoreniu pracovného pomeru na dobu určitú pedagogických asistentov si dovoľujeme poskytnúť toto vysvetlenie:

Pri opätovnom uzatváraní pracovných zmlúv na dobu určitú medzi ZŠ zapojených do projektu MRK I a pedagogickými asistentmi učiteľa od 1.9.2014 do 31.1.2015, ak ZŠ chce prijať tých istých pedagogických asistentov, ktorí už mali uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2012 do 30.6.2014
o d p o r ú č a m e
použiť § 48, ods. 4), písm. b) Zákonníka práce, ktorý musí byť uvedený v ich pracovnej zmluve.

Poznámka:
Zákonník práce
§ 48 – Pracovný pomer na určitú dobu
ods. 4) – Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
písm. b) – vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku


ZMENY V PROJEKTE

HPK MRK si vám dovoľuje oznámiť, že dňom 29.3.2014 vstúpil do platnosti Dodatok č.8, ktorý upravuje termíny aktivít a výšku rozpočtových položiek NP.
Zásadné zmeny sú nasledovné:

Udržanie činnosti pedagogického asistenta v školskom roku 2014/2015
– Pracovné zmluvy PA končia 30.6.2014
– Mesiace júl a august 2014 nebudú predmetom refundácie
– MPC odporúča uzatvoriť nové pracovné zmluvy PA na obdobie od 1.9.2014 do 31.1.2015
– Toto obdobie školského polroka bude predmetom refundácie
– Vzory pracovných zmlúv a súvisiace dokumenty zverejníme na našej web.stránke
– Pre PA platí usmernenie vyčerpania dovolenky do 30.6. 2014, na ktorú vznikol nárok z trvajúcej zmluvy
– Upozorňujeme riaditeľov škôl, že nekvalifikovaní PA po 2 rokoch praxe boli povinní doplniť si kvalifikáciu. V prípade, že ešte nenastúpili na vzdelávanie, je stále možnosť prihlásiť sa na kvalifikačné vzdelávanie cez MPC projekt PKR.
Poznámka: Riaditeľ školy môže predlžiť pracovnú zmluvu PA do 31.1.2015 v prípade, že má vlastné zdroje mzdových prostriedkov na obdobie júl-august 2014.

Činnosť záujmových útvarov školskom roku 2014/2015
– Realizácia CVS aj aktivita vedenie záujmových útvarov sa predlžuje na celé obdobie školského roka 2014/2015
– Rozdelenie hodín pre nový školský rok bude v mesiaci jún 2014 prípade, že nám školy nahlásia čerpanie hodín za mesiace máj, jún a budeme môcť tak prekalkulovať celý školský rok

V mesiaci máj vám budú doručené dodatky k zmluve o implementácii NP, ktorými sa predĺži platnosť zmluvy medzi MPC a vašou školou tak, aby aj v nasledujúcom školskom roku 2014/2015 bola možná plná podpora aktivít na vaše škole podľa plánu.

Kontinuálne vzdelávanie pre PZ a OZ
-pokračuje aj v novom školskom roku 2014/2015. Posledné záverečné pohovory sú možné do 31.8.2015

Činnosť konzultantov a realizácia osvetových programov končí k 30.6.2014.


Oznam pre konzultantov a riaditeľov škôl !

MPC HPK oznamuje všetkým konzultantom NP, že sa dňa 24.3.2014 o 11:00 uskutoční pracovné stretnutie na MPC Banská Bystrica a 4.4.2014 o 11:00 na MPC Prešov.
Na stretnutie sú pozvaní konzultanti, prípadne aj riaditelia ZŠ. Podľa záujmu a vzájomnej dohody sa môžu zúčastniť aj súčasne.
V pozvánke je uvedený obsah stretnutia.

MPC hradí cestovné náhrady účastníkom v súvislosti s týmto stretnutím.
Pozvanka 4.4. Prešov
Pozvanka 24.3. Banská Bystrica


Vážení kolegovia,
Posielame Vám nasledovné usmernenie k poisťovaniu majetku, ktoré sa týka interaktívnych tabúľ a niektorých položiek z didaktického balíčka.

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ uzatvorená medzi MPC a ŽŠ obsahuje v paragrafe 6. – Práva a povinnosti ZŠ, odsek 4, bod o)…(ZŠ) sa zaviaže poistiť majetok, ktorý získa v rámci projektu.

Z toho vyplýva, že všetky položky didaktického balíčka, vrátane interaktívnych tabúľ, ktoré máte zaradené do majetku ste povinní poistiť. V prípade, že Vám poisťovňa odmietne poistiť konkrétny majetok, je potrebné doložiť vyjadrenie od poisťovne, že danú položku nie je schopná poistiť. V takomto prípade však postačuje poistiť majetok proti krádeži.

Kópiu poistných zmlúv prosím zasielajte na adresu Metodicko-pedagogické centrum, HPK MRK, Kúpeľná 3, 08001 Prešov.

Ďakujeme za spoluprácu


Milí kolegovia, dovoľte nám informovať vás, že:
– v mesiaci február vás navštívia externí evalvátori (iba na vybraných školách, tak ako v predchádzajúcom školskom roku)
Ich činnosť v tomto mesiaci bude zameraná na pozorovanie záujmových útvarov. V máji bude prebiehať evalvácia CVS u tých žiakov, ktorí už boli zapojení do testovania v minulom školskom roku.
– žiadame všetky školy, aby dodaný tovar didaktického balíčka bol riadne označený a bol v užívaní CVS
– upozorňujeme vás, že v súvislosti s prebiehajúcimi kontrolami z RO budú kontroly zamerané práve na označenie a publicitu projektu
– zároveň vás žiadame, aby ste nám nahlásili celkový počet kvalifikovaných asistentov na vašich školách, vrátane tých, ktorí sú platení z NP
– informáciu s názvom školy a počtom asistentov napíšte na mailovú adresu : martin.varady@mpc-edu.sk
Ďakujeme.

Informácie k pracovným stretnutiam a dodávke kancelárskeho balíčku

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
prečítajte si prosím inštrukcie ohľadom pripravovaného odovzdania kancelárskych potrieb pri prlíležitosti pracovných stretnutí kliknutím na tento odkaz


Oznam: vyhlásenie k dodávkam didaktického balíčka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
po telefonických otázkach z Vašej strany by sme Vás chceli takouto formou hromadne informovať o dodávkach didaktického balíčka a nesúladu s Vašimi pôvodnými objednávkami z obdobia začiatku realizácie projektu.
Viac informácií získate kliknutím na nasledujúci odkaz: čítať viac


Dôležité – informácia ohľadom výmenných stáži – dvojičiek

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
prečítajte si prosím inštrukcie v nadväznosti na doterajšie skúsenosti k pripravovaným Výmenným stážam v školskom roku 2013/2014 kliknutím na tento odkaz


Oznam: vyhlásenie k dodávkam didaktického balíčka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
po telefonických otázkach z Vašej strany by sme Vás chceli takouto formou hromadne informovať o dodávkach didaktického balíčka a nesúladu s Vašimi pôvodnými objednávkami z obdobia začiatku realizácie projektu.
Viac informácií získate kliknutím na nasledujúci odkaz: čítať viac


Výzva pre školy, ktoré sa ešte nezapojili do kontinuálneho vzdelávania

Milí kolegovia,
vzhľadom k partnerskej zmluve o vzájomnej spolupráci si vás dovoľujeme požiadať o vašu aktivizáciu v zapojení do kontinuálneho vzdelávania.
Veríme, že riaditelia škôl podporia svojich pedagogických zamestnancov vrátane kvalifikovaných pedagogických asistentov, aby sa na vzdelávanie čo najskôr prihlásili štandardným postupom prostredníctvom našej web. stránky prihlasky.eduk.sk, kde nájdu elektronickú prihlášku na kontinuálne vzdelávanie aj podrobné inštrukcie.
Pri vytváraní skupín a termínov vzdelávania uprednostníme učiteľov, ktorí sa do tejto aktivity zapájajú prvý krát.
Tešíme sa na spoluprácu.


Učebné zdroje pre programy kontinuálneho vzdelávania


V rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ budú pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania (KV) vytvorené učebné zdroje určené predovšetkým účastníkom KV ako podporný študijný materiál. Autori a autorky týchto učebných zdrojov prihliadali pri ich tvorbe najmä na cieľovú skupinu KV, teda pedagogických zamestnancov, ktorí sa vo svojej edukačnej praxi venujú výchove a vzdelávaniu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Našim zámerom je, aby tieto učebné zdroje prispeli k skvalitneniu vzdelávania v našich programoch KV, ale najmä k rozšíreniu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov pracujúcich so žiakmi z MRK. Vytvorené učebné zdroje (ktorých zoznam bude pribežne aktualizovaný) si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz: učebné zdroje

Výberové konanie na voľné pracovné miesto pre Národný projekt MRK pre pracovnú pozíciu zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania


MPC RP v Prešove vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pre Národný projekt MRK financovaný zo zdrojov ESF na pracovnú zmluvu na dobu určitú na polovičný pracovný úväzok s nástupom 16. septembra 2013
pracovná pozícia zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania.

Požiadavky:
– praktické skúsenosti s inštalovaním Learning management system Moodle,
– nastavovanie parametrov LMS Moodle,
– najmenej 2 roky praxe v administrácii LMS Moodle,
– skúsenosti s tvorbou, úpravami a nastavovaním kurzov v prostredí LMS Moodle,
– vodičský preukaz skupiny B.
Výhoda – znalosť PHP a databáz(MySQL)

Kontakt po odbornej stránke:

Ing. Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta@mpc-edu.sk

Žiadosti so štrukturovaným životopisom zasielajte do 26.8.2013 na adresu:

HPK MRK Kúpeľná 3
Ing. Eva Kaduková, projektová manažérka
08020 Prešov

e-mail:eva.kadukova@mpc-edu.sk


ZMENA ADRESY

Hlavná projektová kancelária MRK Prešov bola presťahovaná zo sídla Levočská 11 na novú adresu Kúpeľná 3, 080 01 Prešov. Prosíme, aby ste prípadnú poštu posielali na novú adresu.Ďakujeme za porozumenie.


Nové akreditované vzdelávacie programy

Do našej ponuky vzdelávacích programov pribudli nové akreditované vzdelávacie programy. Odteraz sa môžete hlásiť aj na programy:

Učiteľ – tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
/špecializačné vzdelávanie, počet kreditov : 37 -nové/

Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme
/aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 -nové/

Viac informácií získate kliknutím tu


Napísali o Nás

Prečítajte si dva najnovšie články o škole v Šarišských Michaľanoch, v ktorej sa jej riaditeľovi Jaroslavovi Valaštiakovi darí postupne robiť malé zázraky. Škola je jednou z 200 ZŠ, ktoré sú zapojené do národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

V škole v Šariššských Michaľanoch už rómske deti neobedujú oddelene, Korzár, 14.5. 2013
http://sabinov.korzar.sme.sk/c/6801407/v-skole-v-sarisskych-michalanoch-…

Segregácia Rómov je v Šariššských Michaľanoch minulosťou. Škola ide vzorom., topky.sk, 14.5. 2013
http://www.topky.sk/cl/10/1349482/Segregacia-Romov-je-v-Sarisskych-Micha…


Výzva na výber lektorov osvetových programov

na základe rozhodnutia Generálneho riaditeľstva MPC v Bratislave, MPC – Hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“ v Prešove v súvislosti s realizáciou osvetových programov práce s rodičmi žiakov z rómskych marginalizovaných komunít, vyhlasujeme výzvu na výber lektorov osvetových programov, ktoré sa budú realizovať v dvesto lokalitách všetkých krajov SR, okrem Bratislavského kraja. Ide o lektorovanie v nasledovných osvetových programoch:

1/ Podpora implementácie celodenného výchovného systému (40 h.)
2/ Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky (20 h.)
3/ Motivácia rodičov a ich detí k vzdelaniu a k profesijnej orientácii.(20 h.)

Termín uzavretia výzvy: 28.2.2013.

Celý text výzy
Príloha: Zoznam ZŠ Príloha: CV – Europas


Výzva č. 1: Lektor pre programy kontinuálneho vzdelávania

Budeme radi, ak sa rozhodnete zapojiť do národného projektu na pozícii Lektor pre programy kontinuálneho vzdelávania

Kritériá pre výber lektorov:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne III. stupňa

– učitelia pre kontinuálne vzdelávanie,

– vysokoškolskí učitelia,

– pedagogickí a odborní zamestnanci s minimálne 6-ročnou praxou lektorovania dospelých,

– pedagogickí a odborní zamestnanci s minimálne 4-ročnou praxou so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.

Svoje predbežné prihlášky posielajte v prípade záujmu národnej koordinátorke projektu
Mgr. Edite Kovářovej na e-mailovú adresu: edita.kovarova@mpc-edu.sk


Prečítajte si o kontinuálnom vzdelávaní

Výchova a vzdelávanie sú v Slovenskej republike založené okrem iného aj na princípoch celoživotného vzdelávania, zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu, vývoja a prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. Pedagogický a odborný zamestnanec má v kontexte s uvedenými princípmi nielen právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj, ale aj povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania a vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a jeho regionálne pracoviská ako poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania ponúka vzdelávacie programy, ktoré sú v procese schvaľovania Akreditačnou radou Ministerstva školstva SR.
čítať viac


Máme 200 škôl

V mesiaci júl sa podarilo projektovej kancelárii dosiahnuť prvú métu pri implementácii národného projektu a podpísať zmluvy s plánovanými 200 základnými školami. Tie sa mohli prihlásiť o zapojenie do národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ od októbra minulého roku. Projekt je hradený z Európskeho sociálneho fondu a jeho ťažisková časť bude trvať dva školské roky – 2012/2013 a 2013/2014.
čítať viac


Experti počas prípravnej fázy projektu zameranom na celodenný výchovný systém navštívili 9 európskych krajín

Zahraničné pracovné cesty sa konali od novembra 2011 do marca 2012 a zúčastnilo sa na nich spolu 50 expertov, ktorí pripravovali pedagogický model celodenného výchovného systému na základných školách.
Cieľom týchto pracovných ciest bolo oboznámiť sa s modelom celodenného výchovného systému v Európe, získavať a vymieňať si skúsenosti s realizáciou modelu CVS a zabezpečiť zahraničné materiály a podklady k CVS. Zahraničné pracovné cesty mali medzinárodný aspekt a boli hlavným nástrojom na získavanie a prenos skúseností, podporovali princíp nadnárodnosti a slúžili k výmene skúseností a diskusii so zahraničnými partnermi.
čítať viac

One Reply to “Eduk.sk”

  1. Zdravím, tohle je komentář.
    Chcete-li začít se schvalováním, úpravami a mazáním komentářů, pak si prohlédněte sekci Komentáře na nástěnce.
    Profilové obrázky komentujících vám přináší služba Gravatar.

Comments are closed.